(rozvrh platn od 1.9.2019)

Stoedn kola zemdlsk a porodovdn Ronov pod Radhotm  1.C  (Ing. Praivka Jan)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6a
12:35-13:20

6b
12:05-12:50

7
13:00-13:45

8
13:50-14:35

9
14:40-15:20

 
P
o

 

 

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

 

S: Aj
Py

S: Cho
Jis

 

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

S: Che
Doub

S: Zzv
Volk

S: Cj
Zav

S: Ps
k

S: Mat
KuP

 

t

 

 

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

S: Biol
a

S: Obn
Kub

S: IKT
Pra

 

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

S: Cho
Jis

S: Aj
Py

S: Cj
Zav

S: Tv
Kad
(Tv)

 
S
t

 

 

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

 

S: SaZ
k

S: IKT
Pra
(Vyt2)

 

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

S: Ps
k
(Pst)

S: Che
Doub

S: Mat
KuP

S: Fyz
a

S: Cho
Jis

 

t

 

 

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

   

S: Fyz
a

 

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

S: Biol
a
(BIOL)

S: Tv
Kad
(Tv)

S: Obn
Kub

S: Ps
k
(Pst)

S: Aj
Py

S: Cj
Zav

 
P

 

 

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

L: OV (2)
Mar

 

S: SaZ
k

   

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

L: OV (1)
k

S: Cj
Zav

S: Ps
k
(Pst)

S: Aj
Py

S: Cho
Jis

S: Zzv
Volk

Zpracovno v systmu Bakali