(rozvrh platn od 8.2.2010)

Stedn kola zemdlsk a prodovdn Ronov pod Radhotm  4.B  (Ing. Juicov Jolana)

 

0
7:15- 8:00

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:10-15:55

 
P
o

 

 

Cj
Ze

Op
Ju

Kp
Hla

Geo
Bed

Odp
Paj

 

L: Pu (1)
Bed

L: Pu (1)
Bed

 

S: Pu (2)
Bed

S: Pu (2)
Bed

 

t

 

SemB (SeB)
Paj

Mat
tef

Kp
Hla

Geo
Bed

Pu
Bed

L: Geo (1) Bed

L: Geo (1) Bed

 

Tv (1)
Bro
(Tv)

 

L: Op (2) Ju

L: Op (2) Ju

S: Op (1) Ju

S: Op (1) Ju

PP (2)
Bab
(Vyt1)

S: Geo (2) Bed

S: Geo (2) Bed

 
S
t

 

SemM (SeMa)
tef

PPr
Ju

Mat
tef

PP (1)
Bab
(Vyt1)

Tv (1)
Bro
(Tv)

Aj (A)
Py

Aj (A)
Py

     

Tv (2)
Doh
(Tv)

PP (2)
Bab
(Vyt1)

Nj (N)
Kral

Nj (N)
Kral

 

t

 

 

Kp
Hla

Op
Ju

Odp
Paj

Aj (A)
Py

Cj
Ze

       

Nj (N)
Kral

 
P

 

 

Odp
Paj

PPr
Ju

Cj
Ze

Aj (A)
Py

PP (1)
Bab
(Vyt1)

       

Nj (N)
Kral

Tv (2)
Doh
(Tv)

 
S
o

 

                   

Zpracovno v systmu Bakali