(rozvrh platn od 16.2.2009)

Stedn kola zemdlsk a prodovdn Ronov pod Radhotm  4.B  (Ing. Hladkov Vilma)

 

0
7:30- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:10-15:55

 
P
o

 

 

Op
ulg

Geo
Ju

Odp
Paj

Kp
Hla

L: Pu (1) Bed (Vyt2)

L: Pu (1) Bed (Vyt2)

 

Tv (1)
Tol

 

L: Op (2) ulg (Geod)

L: Op (2) ulg (Geod)

S: Op (1) ulg (Geod)

S: Op (1) ulg (Geod)

Tv (2)
Doh

S: Pu (2) Bed (Vyt2)

S: Pu (2) Bed (Vyt2)

 

t

 

 

Aj (A)
Ka

Kp
Hla

Odp
Paj

PPr
Ju

Cj
Ota

 

Tv (2)
Doh
(Tv)

   

Nj (N)
Kral
(JazN)

 
S
t

 

SeMn (MzPz)
tef

Mat
tef

Aj (A)
Ka

Cj
Ota

Pu
Bed

Geo
Ju

 

Rek
Py

   

Nj (N)
Kral
(4B)

 

t

 

SemB (Sbio)
Hla

Kp
Hla

Cj
Ota

Odp
Paj

Obn
Kad

Rek
Py

 

L: Geo (1)
Ju
(Geod)

L: Geo (1)
Ju
(Geod)

 

S: Geo (2)
Ju
(Geod)

S: Geo (2)
Ju
(Geod)

 
P

 

Tv (1)
Tol
(Tv)

Mat
tef

Op
ulg

PPr
Ju

Aj (A)
Ka

SecH (Sche)
Tka

       

Nj (N)
Kral
(JazN)

Zpracovno v systmu Bakali