Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

Projekt: Modernizace praktické výuky

Tento projekt je realizován s finanční výpomocí Zlínského kraje

IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU
Číslo operačního programu: CZ.1.12
Název operačního programu: ROP NUTS II Střední Morava
Číslo prioritní osy: 12.2
Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Číslo oblasti podpory: 12.2.2
Název oblasti podpory: Rozvoj měst
Číslo podoblasti podpory: 12.2.2.3
Název podoblasti podpory: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
Číslo výzvy: 40
Název výzvy: Výzva č. 40/2013 - 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání - realokace mezi OP, platnost od 13.2.2013 do 29.3.2013
Název projektu anglicky: Practical teaching modernization
Název projektu: Modernizace praktické výuky

PROJEKT
Datum zahájení projektu: 27.09.2012
Datum ukončení projektu: 14.08.2015
Doba trvání projektu: 34,6 měsíce
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 020 000,00 Kč
Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne
Režim veřejné podpory: Nerelevantní
Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru: 3 020 000,00 Kč
Příjmy projektu dle článku 55: 0 Kč
Jiné peněžní příjmy projektu: 0 Kč

CÍLE PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je pořízení nového výkonného kolového traktoru s čelním nakladačem a rozmetadla tuhých statkových hnojiv z důvodu zavádění nových efektivních technologií při provádění základních zemědělských operací s ohledem na zkvalitnění výuky žáků, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, dosažení strategického plánu školy při zavedení učňovského oboru zemědělec-farmář a zaměření stávajícího oboru agropodnikání mechanizační prostředky.
Dalším cílem je zvýšení racionality hospodaření v souladu s principy ekologického hospodaření.
Tohoto cíle bude dosaženo nákupem kvalitní moderní techniky, která bude využívána při praktické výuce žáků školy a nahradí techniku již zastaralou. Nákup bude realizován managementem školy na základě výběrového řízení.