Ekologie a životní prostředí

Kód oboru:
16-01-M/01 do přihlášky je nutné uvést i zaměření.

Zaměření: Geoinformační systémy

Forma studia:
4-leté denní středoškolské studium pro chlapce a dívky poskytující úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou podle platných předpisů.

Učební plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa:
Absolvent získává odborné znalosti v oblasti ekologie, ochrany krajiny a životního prostředí a pozemkových úprav. V daných oblastech dovede pracovat s informacemi a při jejich zpracování používat výpočetní techniky. Dovede odebírat a vyhodnocovat vzorky, má přehled o toxických látkách, jejich účincích a hospodaření s odpady. Dovede vyměřovat pozemky, pracovat s mapou, používat příslušné technické prostředky, přístroje a zařízení. Výsledky měření je schopen vyhodnotit, zpracovat a využít pro dokumentaci. Během studia mají možnost žáci získat řidičský průkaz skupiny B a T.

Uplatnění:
Studijní obor ekologie a ochrana krajiny vychovává středoškolsky vzdělané pracovníky schopné vykonávat odborné práce a činnosti ve státní správě a místní samosprávě a podnikové sféře (v těžbě a zpracování surovin, v energetice, v průmyslu, v zemědělství, lesním a vodním hospodářství). Předpokládá se, že najdou uplatnění v referátech životního prostředí, v obecních a městských úřadech, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě v inspekci životního prostředí, na pozemkových a katastrálních úřadech, v podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu složek životního prostředí, výrobou ekologických výrobků a zařízení.

Hlavní předměty:
Ekologie, Biologie, Geologie, Geografie, Pozemkové úpravy, Geodezie a dálkový průzkum Země, Základy GIS, GIS ve státní správě, Výpočetní technika, Monitorování životního prostředí, Krajina a životní prostředí, Ochrana životního prostředí, Odborná praxe.

Přijímací řízení:
Bude brán zřetel zejména na celkový průměr ze 2 posledních hodnotících období a průměrný prospěch z profilujících předmětů na ZŠ. Součástí přijímacího řízení budou také Scio testy ze základního učiva, společné pro všechny střední školy Zlínského kraje. Rozhodující pro přijetí bude hlavně prospěch ze základní školy.

Ubytování:
Studenti jsou ubytování v moderním, estetickém prostředí na 2 - 3 lůžkových pokojích s vhodným prostředím ke studiu. K dispozici je velký tělocvičný sál, 3 kuchyňky, kulturní místnost s televizí, knihovna, tělocvična, kulečník, posilovna, sporotvní areál, počítače s připojením na internet, možnost používání počítačů i na pokojích.

Stravování:
Pro studenty je zajištěno celodenní stravování s možností výběru jídel na oběd. V současné době je cenová relace ubytování 1000,- Kč, celodenní strava 83,- Kč.

Informace:
Podá ředitel nebo výchovný poradce tel. 571 654 390, 571 654 391
Přihlášky ke studiu podávejte na předepsaných tiskopisech v termínu.